TÜKETİCİ DAVALARI

930,00 TL değere kadar olan tüketici şikayetleri için ilçe hakem heyetlerine başvurmak mecburidir. Burada verilen kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır. İcra kabiliyeti vardır. Ancak 930,00 TL üzeri için verilen kararların icra kabiliyeti olmayıp mahkemeler için kesin delil niteliği taşımaktadır.

Tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz?

Satın aldığınız mal veya hizmetler ayıplı çıkarsa NE YAPMALISINIZ?

4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan faydalanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

TÜKETİCİYE KARŞI SORUMLU OLANLAR:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye, mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, sattıkları mallar ve sundukları hizmetler çerçevesinde tüketicilere karşı sorumludurlar.

HANGİ MAL VE HİZMETLER AYIPLIDIR?

Satın aldığınız mal veya hizmetin;

  • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında belirtilen,
  • Satıcı tarafından bildirilen,
  • Standardında veya teknik düzenlemesinde yer alan nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırılıklar taşıması,
  • Ya da kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran eksikliklerden birini taşıması durumunda satın aldığınız mal veya hizmetler ayıplıdır.

AÇIK AYIP TAŞIYAN MAL ALDIĞINIZDA

Malın teslim tarihinden veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren,30 gün içinde satıcı durumu bildirmeniz gerekmektedir.

GİZLİ AYIP TAŞIYAN BİR MAL HİZMET ALDIĞINIZDA

Söz konusu malın teslim tarihinden itibaren veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, 2 yıl içinde satıcı karşı haklarınızı kullanabilirsiniz. Taşınmaz mallar için bu süre 5 yıldır.

AYIPLI MAL İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA SEÇİMLİK HAKLARINIZ

AÇIK VEYA GİZLİ AYIPLA KARŞILAŞTIĞINIZDA AŞAĞIDAKİ DÖRT SEÇİMLİK HAKTAN BİRİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

  • Ödediğiniz bedelin iade edilmesini,
  • Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, hizmetin yeniden görülmesi,
  • Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesi,
  • Malın ücretsiz olarak onarılması, haklarınızdan birini talep etmeniz mümkündür.

Kapıdan Satış :

Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

Kampanyalı Satışlar :

Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.

Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitiş tarihi” ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli”ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz. Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.

Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

Abonelik Sözleşmeleri

Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeş gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.

Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbeş gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Ticari Reklam ve İlanlar

Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.