TRAFİK SİGORTASI TÜRLERİ VE TEMİNATLARI

Sigorta Nedir?

Sigorta, kişilerin karşılaşabilecekleri, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için, risklerini, belli bir prim karşılığında transfer etme sistemidir.

Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını, küçük miktarlarda ödedikleri primler karşılığında teminat altına almaktadırlar.

Sigortanın temel işlevi, kişilerin, uğradığı zarardan ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamaktır.

Sigorta Nedir? Türleri Nelerdir?

Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye sigorta denir.

Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Hayat Dışı Sigortalar başlıca aşağıda belirtilen branşlarda hizmet verir;

Yangın Sigortaları: Bireyin sahip olduğu konut, işyeri ve muhteviyatı için düzenlenen ve Doğal Afetleri de içeren poliçelerdir.

Oto Kaza Sigortaları: Karayolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları karşılar

Oto Sorumluluk Sigortaları: Motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı işletene düşen hukuki sorumlulukları tazmin eder.

Sorumluluk Sigortaları: Özel/Tüzel Kişilerin 3. Şahıslara, kendileri ile bir sözleşme akdi bulunan kimselere vereceği maddi veya bedeni zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumluluklarını karşılayan sigorta ürünleridir.

Mühendislik Sigortaları: İnşaat ve Montaj işlerinde meydana gelecek maddi zararları ve de Makine/Elektronik ekipmanlarda yaşanacak arıza, bozulma hasarlarını temin eder.

Ferdi Kaza Sigortaları: Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında vefatı veya sakat kalması hallerini temin eder.

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar, Mal Sigortaları(Nakliyat, Yangın, Hırsızlık, Kasko Sigortaları) ,Sorumluluk Sigortaları(Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık, Tehlikeli Maddeler, İşveren Sorumluluk Sigortaları ,Hayat ve Sağlık Sigortaları gibi çeşitleri ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar söz konusudur.

Sigorta Terimleri Sözlüğü

Sigorta Süresi Nedir?
Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir

Sigortacı Nedir?
Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigortalı Nedir?
Yaşamı ya da sağlık giderleri sigortayla teminat altına alınan kişidir.

Sigorta Ettiren Nedir?
Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Poliçe Nedir?
Sigorta poliçesi ; Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

Prim Nedir?
Sigorta primi sigortalının ödediği ücrettir. Bu ücret sigorta riskinin karşılığı , idari giderler, komisyonlar, kar gibi unsurları içerir.

Kloz nedir?
Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur.

Aktüer nedir?
Sigorta matematikçisidir. Hangi risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplayarak standardize eder. Eski Roma 'da sayan kişi anlamına gelirdi. Ülkemizde her sigorta şirketi mutlaka en az bir aktüer bulundurmak zorundadır.
Sigorta matematiğine ise aktüerya adı verilir.

Genel Şartlar Nedir?
Devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve Sigorta şirketlerinin bunu aksine hareket edemeyecekleri koşullardir.

Irat Nedir?
Yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan yaşam sigortası teminatıdır.

Meriyet Nedir?
Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma durumudur.

Reasürans Nedir?
Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır.
Daha basit bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.

Istisna Nedir?
Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır.

Tazminat Nedir?
Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefati durumunda ise mirasçıları ve menfaat sahiplerinin zararının karşılanmasıdır

Teminat Nedir?
Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.