TAPU VE TAŞINMAZ DAVALARI

Tapu nedir?

Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir.

Tapu Kütüğü nedir?

Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Sicillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” denir

Tapu Kaydının Düzeltilmesi ( Tashihi) Davası

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlarıMahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir. O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir.

Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi’nde açılır (HUMK. m: 13).

Dava nasıl görülür?

Tapu ve Nüfus kayıtlan getirtilir.
Şahitler dinlenir, deliller tartışılır Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

Tapu İptal Davası açmak için aranan şartlar nelerdir?

Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmesi
Bir tescil yolsuz olarak terkin(silinmiş) olunmuş ya da değiştirilmiş ise,
Aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.
Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesini ve iptalini dava edebilir (TMK)

Dava nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (HUMK. m: 13).

Husumet kime yöneltilir?

Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir.

Dava nasıl görülür?

Tapu kayıtlan getirtilir. Kayıt sebepleri araştırılır.
Taraf şahitleri dinlenir.
Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaate göre karar verilir.