ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Ülkemizde hiçbir zaman trafik kazası olmamasını dilemekle beraber kazanın meydana gelmesi halinde de vefat edenin geride kalanları için hak ve hukuklarının çok önemli olduğuna bir kez daha değinmekte fayda vardır. Ancak ne yazık ki ülkemizde insanlar birçok konuda olduğu gibi böylesine acı bir olay da dahi haklarını bilmemekte bir kez daha mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması için doğru hukuki bilginin ve bir hukukçudan görüş almanın geri kalanların hak kaybına uğramaması açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekmek istiyoruz.

Bu nedenle hukukçular olarak Sigorta şirketine başvuru yerine tüm hak ve taleplerinizin (tazminat, defin gideri, maddi ve manevi tazminat) davayı açtığınız mahkeme eliyle Yargıtay kararları doğrultusunda tam olarak hesaplanması için haklarınızı sigorta şirketlerinin insafına veya hasar danışmanlık şirketlerinin aracılığına terk etmeyiniz. Öncelikle bir avukattan hukuki görüş alarak ilerde yaşanacak hak kayıplarının önüne geçebilirsiniz. Zira sigorta şirketlerinin ve hasar danışmanlık şirketlerinin ödemeleri ile mahkeme sonucunda ödenen tazminat meblağları arasında hemen hemen her zaman çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu nedenle bilgi edinmenin bir zararı olmayacağını bilerek her zaman önce bilgi edinerek meşveret ve itidalli olarak hareket etmekte fayda vardır. Nasıl ki hekim olmayan birine muayene olmak istemezseniz haklarınızı da hukuku bilmeyen kişilerin elinde kaybetmek istemeyeceksinizdir. Bu ön bilgileri paylaştıktan sonra aşağıda ölümlü bir trafik kazası halinde halk arasında kan parası, diyet sigorta parası ve hatta çoğu kulaktan dolma bilgiyle kasko ya da güvence sigortası veya hesabı olarak geçen aslında hukukçular olarak bizim tazminat ana başlığı altında tanımladığımız maddi ve manevi tazminat taleplerinin temel dayanaklarını kısaca anlatalım.

Ölüm bir trafik kazası meydana geldiğinde kazanın tek taraflı mı çift taraflı mı olup olmadığı çok önemlidir. Buna göre kusur durumu belirlendikten sonra vefat edenin desteğinden yoksun kalarak zarara uğrayan kişiler bu zararları için tazminat talep edebilirler.

6098 sayılı Borçlar Kanunu`nun 53/3.`nci maddesi hükmünce " Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar” ın da tazmini gerekir. Bu maddeye dayanan hakkın özelliklerinden biri de ölenin kişiliğine bağlı olmayıp doğrudan doğruya destekten mahrum kalan kimsenin kişiliğinde doğmuş olmasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatının yasal dayanağını oluşturan 53/3.`nci madde destekten yoksun kalanların tazminat hakkını doğuran ölüm olayından önceki sosyal ve ekonomik yaşayış düzeylerini, ölümden sonrası için de aynı düzeyde tutabilmek amacıyla muhtaç oldukları paranın alınması amacını gütmektedir.

Kimler Dava açabilir ?

Eğer mağdur vefat etmiş ise onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava çama hakkına sahiptirler.

Neler talep edilebilir ?

Trafik kazalarında meydana gelen zararlar maddi olabileceği gibi manevi zararlar da söz konusu olabilir. Ortaya çıkan maddi ve manevi zararların yanında zarar gören kişinin tedavisinden kaynaklanan veya ölüm halinde defin masraflarını da talep edilebilir. Hatta araçta meydana gelen zararlar ve araçta bulunan eşyanın uğradığı zararın da tazmini mümkündür.

Borçlar kanunumuzun maddi tazminatı düzenleyen 45. madde göre, "Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder. Ölüm, derhal vuku bulmamış ise zarar ve ziyan tedavi masraflarını ve çalışmağa muktedir olamamaktan mütevellit zararı ihtiva eder. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir" şeklindedir.

Borçlar kanununun 47 maddesin de, "Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir" denilmiştir.

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

Kazaya sebebiyet veren aracın şoförüne karşı yolcular tazminat davası açmadan tazminat talep edebilirler mi ? Burada yolcuların araç şoförüne veya araç sahibine dava açma hakları pek tabidir ancak ailevi nedenlerle araç şoförüne dava açılmak istenmemektedir. Peki böyle bir durumda sigorta şirketine karşı dava açılabilecek midir? Bu soruya rahatlıkla evet cevabı verebiliriz. Rücu şartlarının olmaması kaydıyla kusurlu aracın sürücüsü tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan meydana gelen zararın sigorta şirketi tarafından karşılanması sağlanabilir. Sigortanın türüne gore talep edilecek zarar da değişmektedir. Zira ihtiyari mesuliyet sigorta ile Zorunlu Mesuliyet sigortalarının kapsamları farklı olduğu gibi Zorunlu Ferdi Koltuk Sigortası da farklı zararları karşılamaktadır.

Vefat halinde ölen bekar ise özellikle anne ve babasının yaşı evli ise eşinin ve çocuklarının yaşı ile evlenme şansı tazminat miktarının hesabında önem kazanmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı bakımından diğer önemli bir husus ta vefat edenin geliri ve kazanın iş kazası sayılıp sayılmadığıdır bu nedenle işe giderken trafik kazası geçirerek ölen kişilerin desteğinden yoksun kalanların bu hususta bilgi edinmek için trafik iş kazası bölümündeki bilgilere de bakmasında fayda bulunmaktadır.

CEZAİ SORUMLULUK

Karayolları Trafik Kanununa veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında trafik polisi veya kimi durumlarda yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından yürürlükte olan Trafik Cezası Hükümleri doğrultusunda idari para cezasına hükmedilir.Bunların yanı sıra trafik kazası neticesinde meydana gelen ölüm olayları neticesinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılır.