KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Basın İş K. nda kötü niyet tazminatı düzenlenmediği için gazeteciler kötü niyet tazminatından yararlanmaz.

Kötü niyetli feshi ispat yükümlülüğü işçiye aittir.

T.C. YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 1999/9-479
K. 1999/490
T. 9.6.1999

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Kötü Niyetin İspatının Davacı İşçiye Düşmesi )
• İSPAT YÜKÜ ( Kötü Niyetin İspatının Davacı İşçiye Düşmesi )
• YENİ ELEMAN ALINMASI ( Davacı İşçinin İş Akdinin Feshinin Kötü Niyete Dayanmaması )

İş Kanunu'nda Kötüniyet Tazminatı Ödenmesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde, 4857 sayılı kanunun 18. maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödeneceği, fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektireceği hükme bağlanmıştır.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 4857732'nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Uygulamada bu tazminat, "kötü niyet tazminatı" olarak adlandırılmaktadır. Yargıtay'a göre, kötü niyetli feshin kabulü için işçinin şikayet yoluna başvurusunun haklı veya haksız olmasının, kural olarak bir etkisi yoktur. Kötü niyet tazminatı ödenen hallerde işveren, 4857 sayılı kanunun işgüvencesine ilişkin 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesini fesih bildirimi yoluyla kanunda gösterilen usul ve sürelere uygun olarak sona erdirmekle birlikte fesih hakkını kötüye kullanmaktadır. Dolayısıyla, ortada ihbar tazminatı ödenmesini gerektiren bir durum olmamakla birlikte, kötü niyet tazminatı ödenmesini gerektiren bir durum bulunabilir. İşveren, hem bildirim sürelerine uymamış hem de iş sözleşmesini kötü niyetli olarak feshetmişse ihbar ve kötü niyet tazminatlarının ayrı ayrı hesaplanıp ödenmesi gerekir.