İŞ KAZASI DAVALARI

Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. Ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. Ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır.
Burada işverenin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. En ağır kusursuz sorumlulukların başında gelmektedir. Fakat yine de ortalama bir insanın bile adil bulacağı bazı istisnalar tanınmıştır

Bunlar; başlıca Mücbir Sebep, Zarar görenin Ağır kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusuru olarak ifade edilebilir.

İş kazalarında dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. İşçi tarafından meydana gelen kaza nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini ister. Bu durumda meydana gelen kazanın ağırlığına göre tazminat miktarı belirlenir. Diğer taraftan işçi vefat etmiş ise yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi ve manevi tazminat konusunda genel kısımda yapılan açıklamalar geçerlidir.

Madde 26- (Değişik birinci fıkra : 20/06/1987 3395/2 md.)

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödettirilir.

İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
İş kazası veya meslek hastalığı, 3 üncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 üncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.
(ek: 24/10/1983-2934/3 md.) Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kastı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez."

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 . maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan işverenin, işçiye talimat verme hakkına sahip olması ve işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlü olması, aynı zamanda yasadan gözetme borcunun doğması, işçinin geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işyerinde çalışacak olması nedeniyle 506 sayılı Kanunun 26. maddesi 1. fıkrası anlamında asıl işveren gibi aynı sorumluluğunun bulunduğu değerlendirilmiştir.