İŞ HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

4857 Sayılı İş Kanunu MADDE 2. de

İşçi : "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye

İşveren : işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

İş ilişkisi : işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye denir.

İşyeri : işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İşveren vekili : İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi : Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,hak kazanamazlar.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,yönünde hükümler konulamaz.

İş Hukuku Kavram ve Konuları

İş Hukuku Kavramı ve Konusu
İş Hukukunun İlgili Olduğu Bilim Kolları ve Hukuk içindeki Yeri
İş Hukukunun Kaynakları
İç Hukuk Kaynakları
Resmi İç Hukuk Kaynakları
Uluslar arası Kaynaklar
Özel İş Hukuku Kaynakları
İş Hukukunun Genel Olarak Uygulama Alanı
İş Hukukunun Kişiler Bakımından Uygulama Alanı
İşçi
İşveren
İşveren Vekili
Aracı (Taşeron)
İş Hukukunun İşyeri Bakımından Uygulama Alanı
İşyeri
İşyerine Bağlı Bulunan yerler
Eklentiler
Araçlar
İşyerinin Kanun Kapsamına Alınması
İş Hukukunda Kişisel İş İlişkileri
HİZMET AKDİ KAVRAMI
İş
Ücret
Bağımlı Hizmet Görme
HİZMET AKDİNİN ÖZELLİKLERİ
HİZMET AKDİNİN ÇEŞİTLERİ
Sürekli ve Süreksiz Hizmet Akitleri
Süresi Belli Olan ve Olmayan Hizmet Akitleri
Takım Sözleşmesi
HİZMET AKDİNİN YAPILMASI
Hizmet Akdini Yapma Hakkını Kullanma Ehliyeti
Hizmet Akdinin Şekilleri
Deneme Koşulu
Hizmet Akdi Yapma Serbestisi ve Sınırları
HİZMET AKDİNDEN DOĞAN BORÇLAR
Ücretin tanımı ve özellikleri
Hukuki yönden ücret çeşitleri
Ücret tutarının saptanması
Ücretin ödenmesi
Ücret belgeleri
Ücretin korunması
Ücret kesintileri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Alma Borcu
İşe Uygun işçi Çalıştırma Borcu
İşverenin Alet, Taşıt ve Hayvanları Sağlama Borcu
Eşit İşlem Borcu
HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ
Hizmet Akitlerinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi
Hizmet Akitlerinin Çeşitlerine Göre Sona Ermesi
İşçi ve İşveren Yönünden Bildirimli – Bildirimsiz Fesih ve Önelleri
HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ
Kıdem Tazminatı
Çalışma Belgesi
ZAMAN BAKIMINDAN İŞİN DÜZENLENMESİ
İş Süreleri
Fazla Çalışma
Gece Çalışması
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Yapılan Çalışmalar
Ara Dinlenmeler
Ücretli Tatil ve İzinler
Hafta Tatili
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Yıllık Ücretli İzin
KİŞİLER BAKIMINDAN İŞİN DÜZENLENMESİ
Genel Olarak Düzenleme
Çocuk İşçiler
Kadın İşçiler
Handikaplı (Özürlü) İşçiler
İŞYERİ BAKIMINDAN İŞİN DÜZENLENMESİ
Genel Olarak Düzenleme
Kural Olarak Düzenleme
Özel Önlemler
DENETİM VE TEFTİŞ
Genel Olarak Teftiş
İş Teftişi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teftişi
Sosyal Sigortalar Kurumu Teftişi
İŞ KANUNU
Amaç ve Kapsam
Tanımlar
İşyerini Bildirme
İstisnalar
Eşit Davranma İlkesi
İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri
Geçici İşİlişkisi
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım Ve Şekli
Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi
Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri
Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları
Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
Çağrı Üzerine Çalışma
Deneme Süreli İş Sözleşmesi
Takım Sözleşmesiyle Oluşturulan İş Sözleşmesi
Süreli Fesih
Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
Sözleşmenin Feshinde Usul
Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi
Yeni İşverenin Sorumluluğu
İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
Yeni İş Arama İzni
Çalışma Belgesi
Toplu İşçi Çıkarma
Özürlü,Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma
Ücret Ve Ücretin Ödenmesi
İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
Ücretin Gününde Ödenmemesi
Ücretin Saklı Kısmı
Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücret Kesme
Yükümlülüğü
Ücret Hesap Pusulası
Ücret Kesme Cezası
Asgari Ücret
Yarım Ücret
Fazla Çalışma Ücreti
Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma
Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
Saklı Haklar
Hafta Tatili Ücreti
Genel Tatili Ücreti
Geçici İş Göremezlik
Ücret Şekillerine Göre Tatili Ücreti
Tatili Ücretine Girmeyen Kısımlar
Yüzdelerin Ödenmesi
Yüzdelerin Belgelenmesi
Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri
Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Ve İzni Kullanma Dönemi
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
Yıllık İzin Ücreti
İzinde Çalışma Yasağı
Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
İzinlere İlişkin Düzenlemeler
Sigorta Primleri
Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller
Çalışma Süresi
Telafi Çalışması
Kısa Çalışma Kısa Çalışma Ödeneği
Çalışma Süresinden Sayılan Haller
Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri
Ara Dinlenmesi
Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri
Çalıştırma Yaşı Ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı
Gece Çalıştırma Yasağı
Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni
İşçi Özlük Dosyası
Yönetmelikler
İşverenlerin Ve İşçilerin Yükümlülükleri
Sağlık Ve Güvenlik Tüzük Ve Yönetmelikleri
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
İşyeri Hekimleri
İş Güvenliğiyle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar
İşçilerin Hakları
İçki Veya Uyuşturucu de Kullanma Yasağı
Ağır Ve Tehlikeli İşler
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Rapor
Onsekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor
Gebe Veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik
Çeşitli Yönetmelikler
İş Ve İşçi Bulmaya Aracılık
Çalışma Hayatının Denetimi Ve Teftişi
Devletin Yetkisi
Yetkili Makam Ve Memurlar
Yetkili Memurların Ödevi
Muafiyet
Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler
İşçi Ve İşverenin Sorumluluğu
Zabıtanın Yardımı
İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık
Genel Hükümlere Aykırılık
Toplu İşçi Çıkarmayla İlgili Hükümlere Aykırılık
Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık
Ücretle İlgili Hükümlere Aykırılık
Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık
İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık
İşçi Sağlığı Ve Güvenliğiyle İlgili Hükümlere Aykırılık
İş Ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık
İş Hayatının Denetim Ve Teftişiyle İlgili Hükümlere Aykırılık
İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar
Yazılı Bildirim
Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları
Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşleri
Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı
Bazı
İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi
Üçlü Danışma Kurulu
Kantin Açılması
Sosyal Sigortalar Kanunu Mevzuat, Uygulama ve Değişiklikleri
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
Hastalık Sigortası
Analık Sigortası
Malullük Sigortası
Yaşlılık Sigortası
Ölüm Sigortası
İsteğe Bağlı Sigortalılık
Topluluk Sigortası
Ortak Hükümler
Çeşitli Hükümler
Geçici Hükümler
Son Hükümler
SENDİKALAR KANUNU
Amaç
Tanımlar
Birinci Bölüm (Kuruluş Esasları)
İşçi Ve İşveren Sendikaları
İşkolunun Belirlenmesi
Kurucularda Aranacak Nitelikler
Kuruluşta Uyulacak Usul
Sendika Veya Konfederasyon Tüzüğü
Tüzelkişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılacak İşlemler
İkinci Bölüm (Organlar)
Ortak Hükümler
Genel Kurulların Oluşması
Genel Kurulların Görevleri
Genel Kurulların Toplantı Zamanı
Genel Kurul Toplantı Ve karar Nisabı
Seçimlerde Uyulacak Esaslar
Yönetim Kurullarının Oluşması
Yönetim Kurulların Görevleri
Yönetim Kurulu Toplantıları
Disiplin Kurulu
Denetleme Kurulları Ve Denetçiler
Birinci Bölüm (Sendika Üyeliği)
Sendika Üyeliği Şartları
Sendika Üyesi Olamayacaklar
Üyeliğin Kazanılması
Üyelik Aidatı
Üyeliğin Devamı Ve Askıya Alınması Halleri
Üyeliğin Sona Ermesi
İkinci Bölüm (Konfederasyon Ve Uluslar arası Kuruluş Üyeliği)
Konfederasyonlara Üye Olma Ve Çekilme
Sendika Ve Konfederasyonların Katılması Veya Birleşmesi
Uluslar arası İşçi Ve İşveren Kuruluşlarına Üyelik
Üçüncü Bölüm (Teminatlar)
İşçi Sendikası Ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı
İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı
Sendikaya Üye Olup Olmama Hürriyetinin Teminatı
ÜÇÜNCÜ KISIM (Faaliyetler)
Birinci Bölüm (Sendika Ve Konfederasyonların Faaliyetleri)
Sendikaların Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetleri
Sendika Ve Konfederasyonların Sosyal Faaliyetleri
İşyeri Sendika Temsilcisinin Tayini Ve Nitelikleri
İşyeri Sendika Temsilcisinin Görevleri
Sendika Ve Konfederasyonların Faaliyetlerinden Yararlanma
İkinci Bölüm (Yasak Faaliyetler)
Temel Yasaklar
İşçi Ve İşveren İlişkilerindeki Yasaklar
Diğer Yasak Faaliyetler
Sendika Ve Konfederasyonların Gelir Ve Giderleri
Birinci Bölüm (Gelirler)
Sendika Ve Konfederasyonların Gelirleri
Mal İktisabı
Mal Bildirimi
Gelirlerin Bankalara Yatırılması
İkinci Bölüm (Giderler)
Sendika ve Konfederasyonların Giderleri
Görevlilerin Ücretleri
Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Malların Devri
Denetim ve Müeyyideler
(Denetim)
İdari ve Mali Denetim
Konfederasyonun Sendikayı Denetimi
Tutulacak Defter Ve Kayıtlar
Defter Ve Kayıtlar İçin Uygulanacak Kurallar
Bilanço Ve Çalışma Raporu Gönderme Zorunluluğu
İkinci Bölüm (Müeyyideler)
Seçimlerin İptali
Yönetim Kuruluna İşten El Çektirme
Tüzük Ve Belgelerde Kanuna Aykırılık
Tüzük Değişikliğinde Kanuna Aykırılık
Diğer Sebeplerle Faaliyetin Durdurulması
Faaliyetin Durdurulmasında Kayyım Tayini
Kapatma
Ceza Hükümleri
İşkolları
İşçi Sendikalarına Aidat Kesilmesi
İşe Alınan Ve Ayrılan İşçilerin Bildirilmesi
Diğer Kanunların Uygulanması
Muaflıklar
Tüzük Ve Yönetmelikler
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar
Tüzüklerin Ve Teşekküllerin Bu Kanuna Uydurulması
Üçüncü Bölüm (Son Hükümler)
Yürürlük
Yürütme
Toplu İş Sözleşmesi
Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Muhtevası
Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı Ve Düzeyi
Şekli
Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler
Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü
Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi Ve Bitimi
Tarafların Durumunda Değişiklik
Taraf Sendika Üyeliğinden Ayrılma, Çıkarılma veya Üye Olmamanın Sonuçları
İşverenin Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılığı
Teşmil
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki
Yetki Tespiti İçin İşçi Sendikasının Başvurusu
İşveren Sendikasının Veya İşverenin Başvurusu
Yetki İtirazı
Yetki Belgesi
Toplu Görüşmeye Çağrı
Görevli Makam
Toplu Görüşmenin Başlaması
Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması Ve Tevdi Edilmesi
Üçüncü Bölüm (Uyuşmazlık Ve Arabuluculuk)
Uyuşmazlığın Tespiti
Arabuluculuk Görevi
Tutanaklar Ve Sicil
Grev Ve Lokavt
Birinci Bölüm (Tanımı Ve Unsurları)
Grevin Tanımı
Lokavtın Tanımı
Kanuni Grev Ve Kanuni Lokavt Kararı
Grev Ve Lokavt Kararlarının Tebliği
İkinci Bölüm (Grev Ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme)
Yasağın Bulunduğu İşler
Yasağın Bulunduğu Yerler
Geçici Yasaklar
Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma
Grev Ve Lokavtın Ertelenmesi
Erteleme Döneminde Uyuşmazlığın Çözümü
Grev Oylaması
Grev Oylamasının Sonucu
Grev Ve Lokavtın Başlaması
Grev Ve Lokavtın Uygulanmasında İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu
Kanuni Grev Ve Lokavta Katılamayacak İşçi Kadrosu
Grev Ve Lokavta Katılmayacak İşçilerin İsmen Belirlenmesi
Grev Hakkının Ve Lokavtın Teminatı
Üçüncü Bölüm (Grev Ve Lokavtın Sonuçları)
Kanuni Grev Ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi
İşçi Alma Ve Başka İşe Girme Yasağı
Kanuni Grev Ve Lokavtın Konut Haklarına Etkisi
Kanun Dışı Grev Ve Lokavtın Sonuçları
Tespit Davası
Grev Hakkının Ve Lokavtın Kötüye Kullanılması
Grev Gözcüleri
Lokavt Gözcüleri
Grev Ve Lokavt Halinde Mülki Amirin Yetkileri
Grev Ve Lokavtı Sona Erdirme Kakarı
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü
Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu
Uyuşmazlığın İncelenmesi
Yüksek Hakem Kurulunun Kararının Niteliği
İşçiler Ve İşverenler Adına Katılacak Üyelerde Aranacak Nitelikler
İdari Teşkilat
Özel Hakeme Veya Resmi Arabulucuya Başvurma
Özel Hakeme Başvurma
Resmi Arabuluculuk Teşkilatı
Toplu Hak Uyuşmazlıkları
Yorum Davası
Eda Davası
İşverenler
İşyerinde İlan
Denetleme
Hakeme Ve Arabulucuya Başvurma Tüzüğü
Diğer Kanunların Uygulanması
Ödenek
Müeyyideler Ve Son Hükümler
Ceza Hükümleri
Toplu İş Sözleşmesine Yasak Hükümler Konulması
Resmi Arabulucunun Sorumluluğu
Kanun Dışı Grev Ve Lokavt
Uygulanan Grev Veya Lokavtın Kanuna Aykırı Olması
Yasak Hallerinde Grev Ve Lokavt
Kararlara Tesir Maksadıyla Kanun Dışı Grev Ve Lokavt
Devletin Şahsiyetine Karşı Grev Ve Lokavt
Grev Ve Lokavtı Erteleme Kararına Uyulmaması
Grev Oylamasında Hile, Tehdit Ve Cebir
Grev Ve Lokavt Halinde İşyerinden Ayrılmama, Engellemede Bulunma
Grev Ve Lokavt Kapsamına Giren İşçilerin Haklarına Uyulmaması
Kanuna Aykırı Şekilde Grev Gözcülüğü Ve Diğer Fiiller
İlan Etmeme, Bilgi Vermeme Ve Mahkeme Kararına Uymama
Tekerrür Hali Ve Daha Ağır Cezanın Uygulanması
İkinci Bölüm (Son Hükümler)
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar
YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
BArme Kalıbı Yapımı Ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşler
Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalışılabilecek İşler
Başka İşte Çalıştırma Yasağı
Fazla Çalışma İzni Verme Yasağı