DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DENEME SÜRESİ - DAVACININ ÇOK UZUN SÜRE ÇALIŞTIĞI (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi)

İşçinin niteliğine göre sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olarak değerlendirilmesi imkanı ortadan kalkmıştır. Yasada belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 11. maddesinde, esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile belli bir koruma sağlanmak istenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması ve yenilenmesi, işçinin iş güvencesi dışında kalması için kullanılamaz.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde, 4857 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde belirtilen sürenin aşılmaması koşuluyla deneme süresi konulabilir. Somut olayda davacı, çok uzun süre çalışmıştır. Hizmet sözleşmesinin belirli süreli yapılmasını gerektirir kanundan doğan bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca aslolan süresi belirsiz süreli hizmet sözleşmesidir.

Bakiye süre ile ilgili alacağın reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. ( Yargıtay 9 HUKUK DAİRESİ KARARI)